УСЛОВИЯ ЗА ЖАЛБИ BarberShop Melrose sro

УСЛОВИЯ ЗА ЖАЛБИ Melrose Marmara sro

Тази Процедура за рекламации е валидна от 01.01.2021 г. и е достъпна в седалището на продавача или като документ в Melrose Marmara sro

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Процедурата за жалба описва текущото бизнес сътрудничество между купувача и фирмата Melrose Marmara sro със седалище в Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Poprad, IČO: 53694520 (по-долу само продавачът) и клон за връщане на стоки и рекламации Melrose Marmara sro Námestie sv. Egídia 15/35 058 01 Попрад,

Купувачът е длъжен да се запознае с процедурата за рекламация и Общите условия преди да поръча стоката. Поемайки стоките от продавача, те се съгласяват с процедурата за рекламация по-долу. В случай, че стоката не е поета лично, приемането на стоката означава момента на предаването й на първия превозвач.

Като доказателство за гаранция (гаранционна карта) Продавачът издава документ за покупка (фактура - наричана по-долу гаранционна карта) за всяка закупена стока с всички необходими данни за предявяване на гаранцията (име на стоката, срок на гаранция, цена, количество , код на продукта ....).

ГАРАНЦИОННА ДЪЛЖИНА

Гаранционният срок започва да тече от деня на приемане на стоката от купувача. Законоустановеният гаранционен срок обикновено е 24 месеца. Продавачът може да удължи този законов срок. Продължителността на гаранционния срок винаги е посочена в гаранционната карта (в графата за гаранция).

Гаранционният срок се състои от законоустановения период (24 месеца) и всеки удължен период. В рамките на законоустановения гаранционен срок рекламациите се уреждат от Гражданския кодекс № 40/1964 Coll. § 619-627, като се вземат предвид тези правила за жалба. В случай на удължен период жалбите се уреждат изключително от тези правила.

Изключение може да се направи за стоки, продадени с отстъпка (стока повредена, употребявана, непълна и др.). Ако купувачът е потребител и ако артикулите са използвани, продавачът не носи отговорност за грешки, съответстващи на степента на използване или износване, които стоката е имала при поемане от купувача. Правата от отговорност за дефекти на стоката се погасяват, ако не са упражнени в срок от 24 месеца от датата на получаване на стоката от купувача. Продавачът може по споразумение с купувача да съкрати този срок до не по-малко от 12 месеца. Този срок се посочва от продавача в доказателството за продажба на стоката. За стоки, продадени на по-ниска цена поради грешка или непълнота, гаранцията не покрива грешки, за които е договорена по-ниска цена.

За избрани продукти гаранцията на производителя е ограничена до купувачи, които не са потребители. Законните права на крайния клиент (потребител) не се засягат по никакъв начин, гаранцията се отнася за тях съгласно закона.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Купувачът е длъжен да провери състоянието на пратката заедно с превозвача веднага при доставката (брой опаковки, целостта на лентата с логото на фирмата, повреда на кутията) съгласно приложената товарителница. Купувачът има право да откаже да приеме пратката, което не е в съответствие с договора за покупка поради факта, че пратката е напр. непълни или повредени. Ако Купувачът приеме такава повредена пратка от превозвача, е необходимо да се опише повредата в приемо-предавателния протокол на превозвача.

Незавършена или повредена пратка трябва да се докладва незабавно по имейл на адрес: reklamacie@hk-green.sk, да се напише протокол за повредата при превозвача и да се изпрати без ненужно забавяне по имейл или по пощата на продавача. Допълнителни оплаквания за непълноти или външни повреди на пратката дават на продавача възможност да докаже, че това не е нарушение на договора за покупка.

Гаранцията не покрива дефекти, причинени от неправилно боравене, недостатъчно или неправилно третиране, дължащи се на естествени промени в материалите, от които са изработени стоките, поради повреда от страна на потребителя или трета страна, или друга неправилна намеса.

НАЧИН НА ОБОРУДВАНЕ

Ако купувачът е потребител без лична карта:

Ако това е дефект, който може да бъде отстранен, стоката ще бъде поправена. Ако ремонтът не е възможен и естеството на грешката не възпрепятства нормалното използване, продавачът може да се договори с купувача за разумна отстъпка от цената на стоката. В случай на отстъпка, този дефект не може да бъде предявен по-късно. Ако е невъзможно да се обработи жалбата с някоя от горните опции, на купувача ще бъде издадено кредитно известие.

В случай на дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на артикула да бъде правилно използван като артикул без дефекти, продавачът ще предложи на купувача замяна на дефектни стоки за стоки със същото или подобно представяне или ще издаде кредитно известие .

Ако купувачът е лице с идентификационен номер:

Ако това е дефект, който може да бъде отстранен, стоката ще бъде поправена. Ако ремонтът не е възможен и естеството на грешката не възпрепятства нормалното използване, продавачът може да се договори с купувача за разумна отстъпка от цената на стоката. В случай на отстъпка, този дефект не може да бъде предявен по-късно.

В случай на дефект, който не може да бъде отстранен и който пречи на вещта да се използва правилно като вещ без грешка, продавачът има право да замени дефектната стока за стока със същото или подобно изпълнение или да издаде кредитно известие.

Продавачът разглежда рекламациите на стоката без ненужно забавяне, но не по-късно от 30 дни от деня, следващ рекламацията от купувача. Този срок не е обвързващ за купувача, приложил идентификационния номер при покупката и по този начин отношенията му с продавача се уреждат от Търговския закон.

След разглеждане на обоснована рекламация, гаранционният срок се удължава с продължителността на рекламацията. В случай на неоснователна рекламация, гаранционният срок не се удължава. Ако рекламацията е уредена със замяна, следващата възможна рекламация се счита за първата рекламация на стоката. (Продължителността на рекламацията се изчислява от деня след получаване до деня на разглеждане на рекламацията. Но не и докато купувачът не я вземе. Клиентът се информира за оборудването на имейла, който е предоставил при покупката .)

След като рекламацията бъде уредена, продавачът ще уведоми купувача за прекратяването на рекламацията по телефона или по имейл. Ако стоката е изпратена от транспортната услуга, тя ще бъде автоматично изпратена на адреса на купувача след обработка. Ако по технически причини купувачът не получи имейла в рамките на законоустановения едномесечен срок, купувачът има възможност автоматично да се яви в отдела за жалби, където ще бъде разгледан по жалба, издадена след подаване на оригиналната жалба .

При несъбиране на заявената стока в 60-дневен срок от датата на подаване на рекламацията, продавачът, съгласно § 656 от Гражданския кодекс, има право да начисли сумата за съхранение при отстраняване на рекламацията. Тази сума е определена на 0,50 EUR / ден за стоки до 5 кг.

За фирмата Melrose Marmara sro

Изготвен в съответствие с Гражданския кодекс. не. 108/2000 Coll. , Търговски закон. и съответните изменения на Зз